Fotogrametria w usługowym skanowaniu 3D – na czym to polega?

Firmy zajmujące się usługami pomiarowymi 3D wykorzystują w swojej działalności różne urządzenia, przede wszystkim skanery 3D różnego rodzaju. Posiłkują się również fotogrametrią. Czym ona jest i jaką rolę odgrywa ona w usługowym skanowaniu 3D?

Czym jest fotogrametria?

Pod pojęciem fotogrametria należy rozumieć zaawansowany system pomiarowy 3D, który pozwala na bardzo dokładny pomiar wielkości geometrycznych dla dużych gabarytowo obiektów lub dokładne pozycjonowanie skanerów, ramion pomiarowych oraz trakerów laserowych, które są jednym z typów skanerów 3D. Potocznie fotogrametrię DPA określa się mianem pomiarów 3D ze zdjęć.

Stanowi to wsparcie dla usług pomiarów 3D z wykorzystaniem skanowania trójwymiarowego. Podczas takiego skanowania, przy użyciu specjalistycznych urządzeń, na podstawie obiektu rzeczywistego generowana jest chmura punktów, poddawana przez operatora obróbce w profesjonalnym oprogramowaniu. Na tej podstawie tworzony jest model poligonalny, tzw. siatka trójkątów lub model parametryczny. Wraz z pełną dokumentacją przedstawia on dokładne pomiary zeskanowanego obiektu.

Dokładność pomiarów geometrii 3D

Usługi pomiarowe 3D mogą przynosić precyzyjne określenie wymiarów geometrycznych dla dużych obiektów, jeśli zastosowana zostanie fotogrametria DPA. W przypadku gdy zlecający oczekuje określenia wymiarów geometrycznych danego dużego obiektu z dużą dokładnością, warto wykorzystać system fotogrametryczny DPA. Maszyna współrzędnościowa 3D w takim wypadku pozwala określić odchyłek względem modelu 3D CAD oraz dokonać pomiarów na podstawie dyskretnych punktów. Z pomocą tego systemu można mierzyć rozstaw pomiędzy punktami, cechami, płaskość, a następnie wszystkie uzyskane wyniki przyłożyć do modelu CAD i uzyskać odchyłkę względem realnego obiektu.

Cechą charakterystyczną fotogrametrii przy usługach pomiarów 3D jest możliwość uzyskania znacznie większej dokładności pomiarowej niż przy użyciu skanerów z popularnymi ramionami. W połączeniu z adapterami takie urządzenie ma możliwość zmierzenia pozycji małych otworów, krawędzi czy płaskość.

Systemy fotogrametryczne pozwalają na szybkie i precyzyjne określenie poziomu deformacji obiektów pod wpływem działania sił zewnętrznych. Bez nich pomiary te zabierałyby bardzo dużo czasu. W celu analizy powstałych deformacji można zeskanować obiekty, a następnie porównywać uzyskiwane w ten sposób wyniki do bryły matematycznej. Jednak nie jest to do końca możliwe przy dużych obiektach, na przykład pojazdach samochodowych. Czas skanowania byłby zbyt długi, a jakość złożenia poszczególnych skanów byłaby obarczona dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędu. System fotogrametryczny DPA jest wolny od tych wad. Z jego pomocą można dokonywać usług pomiaru 3D odchyłki deformacji względem modelu 3D CAD, jak również punktów pomiarowych względem siebie – przed i po działaniu na dany obiekt sił doprowadzających do jego odkształcenia.

Udział sprzętu fotograficznego w usługach pomiarowych 3D

Jeśli klient zleca usługi pomiarowe 3D, które mają być wykonane z bardzo dużą dokładnością, można wykorzystać przy nich fotogrametrię i sprzęt fotograficzny o wysokiej rozdzielczości. Tak precyzyjny sprzęt pozwala na dokonanie pomiaru kształtów i rozmiarów obiektów na podstawie wykonanych zdjęć. Na takiej podstawie firma świadcząca usługi pomiarowe 3D potrafi określić dokładne położenie obiektów, wraz z ich szczegółowymi wymiarami.
Pomiary 3D służą też do stworzenia trójwymiarowych modeli wraz z pełną dokumentacją techniczną na podstawie obiektów wirtualnych w programach typu CAD. Można z nich w dowolny sposób korzystać.

Leave a Comment